Hizmetlerimiz


Zemin Etüt Çalışmaları

Arazide yapılan incelemeler sonucunda, arazini büyüklüğü, arazinin konumu ve yapı durumuna göre zemin etüdü yapılacak alanı belirlemekteyiz. Bu alan genelde yer altı hatlarının geçmeyeceği ve zeminin en önemli noktalarında yapacağımız testleri öngörecektir. Bu konuda hassaslık çok önemlidir. Deprem yönetmeliğine uygun bir yapı yine deprem yönetmeliğine uygun bir zemin etüt projesinden geçmektedir. Araziye gelen mühendisler burada gerekli ölçümleri aldıktan sonra buraya gelecek olan sismik analiz cihazımız ve zemin etüdü makinemızın nerelerde çalışma yapacağını belirlemektedir. Arazinin büyüklüğü esas alınarak sondaj,sismik analiz ve araştırma çukuru sayıları artırılır.

Genelde arazide belli bir yükseklikte dolgu zemin olabilir. Bu dolgu zeminden sonra binamızın temellerini yapacağımız gerçek zemine ulaşılabilir. Bazı alanlarda bu zemin çok derinlerdedir. Yapılacak sondaj da buna dikkat edilir. Sondaj zeminin derinliğine göre yapılır. Çıkan numuneler belli bir sıraya ve derinliğe göre muhafaza edilir. Numuneler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Lisanslandırılmış olan Labarotuvarlara gönderilir. Burada dayanım, sıkılık ,taşıma gücü vs.. testlerinden geçer ve bir rapor halinde tekrar firmamıza gönderilir. Yine sismik analiz cihazının araziye kurulmasıyla da değerler meydana çıkar ve firmamıza gönderilir.

Yeni Yapılarda Şantiye Denetimi

KABA İNŞAAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER

Yapım aşamasındaki tüm imalatlar başta taşıyıcı sistem olmak üzere; onaylı uygulama projelerine, genel ve özel teknik şartnamelere,ulusal ve/veya uluslar arası yönetmelik ve standartlara uygun olarak yapılmalarını sağlamak amacıyla denetlenir.

Bu denetimlerin başlıca faaliyetleri aşağıdadır:

 
 • Denetimci, kendi çalışmalarıyla ilgiliGünlük şantiye operasyon defteri”tutacaktır.
 • Müteahhit firma yetkilisinin, isterse mal sahibinin, ve gerektiğinde proje müelliflerinin de katılacağı haftalık veya 15 gün de bir (imalatın seyrine göre) şantiye toplantıları düzenlenecektir.
 • Toplantı tutanakları firmamızca düzenlenip, yayınlanacaktır.
 • Yapının aplikasyonunun mimari projesine uygun olarak yapıldığı yapı sahibi veya müteahhiti tarafından seçilen bir serbest harita mühendisince imza altına aldırılır.
 • Kazı, temel, subasman, kat, çatı vb. kotlar kontrol edilerek ilgili projelerine uygun olarak yapılmaları sağlanır.
 • İş yerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli önlemler aldırılır.
 • Şantiyeye getirilen, imalata girecek malzemelerin uygulama projelerine,genel ve özel teknik şartnamelere,yapı sahibinin isteklerine uygunluğu ile kalite belgelerine ve sertifikalarına sahip olduğu denetlenir.
 • Taşıyıcı sistemde kullanılan beton, donatı çeliği,yapısal çelik profil ve levha,cıvata ve somun gibi malzemeler Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yetkilendirilmiş özel ve/veya resmi laboratuarlarda test ettirilir.
 • Beton kalıpları temizlik, sızdırmazlık, ölçü, stabilite, güvenlik vb. bakımlardan denetlenir.
 • Beton içine girecek donatı çelikleri boyut, şekil, konum, projeye uygunluk vb. özellikleri bakımından denetlenir.
 • Beton kalıbı ve donatı çeliği denetimi sonucu uygulama projesine uygunluğu bir tutanak ile kayıt altına alınır.
 • Beton dökümü öncesi ilgili laboratuar bilgilendirerek, laboratuar elemanının beton dökümünde hazır bulunması ve betonda sıcaklık,kıvam kontrollerinin yapılmasıyla tarafımızdan belirlenecek tip ve sayıda örnek alınması sağlanır.
 • Beton dökümü mutlaka firmamızca bu proje için görevlendirilmiş yardımcı kontrol inşaat mühendisinin gözetiminde gerçekleştirilir.
 • Betonun projeye uygunluğu, döküm öncesinde, transmixer ile getirilen teslim belgesi (İrsaliye)ekindeki reçeteden ve şantiyede yapılacak sıcaklık ve kıvam ölçülerinden belirlenir.
 • Beton dökümü sırasında serbest düşme yüksekliği, serme, sıkıştırma( vibrasyon) ve yüzey işleme aktiviteleri izlenerek doğru ve projesine uygun olarak gerçekleştirilmeleri sağlanır.
 • Beton dökümünden sonra ilgili tutanak tutularak bu işlemin projesine uygun olarak gerçekleştirildiği kayıt altına alınır.
 • Beton dökümünden sonra kürlenme koşulları denetlenir ve kalıp alma süreleri tamamlandıktan sonra kalıpların sökülmesine izin verilir.
 • Beton kalıpları söküldükten sonra döküm hataları ile çatlak kontrolü yapılır. Bozuk olan yerlerin uygun yöntem ve malzeme kullanılarak onarılması sağlanır.
 • Betondan alınan örneklerin sahada ve laboratuvarda uygun ortamda saklanarak kürlenmesi sağlanır.
 • Betondan alınan örneklerin üzerinde yapılan basınç dayanımı deneyi sonuçları yapı sahibine, müteahhite ve ilgili idareye iletilir. Deney sonuçlarının ilgili standart ve yönetmeliklerin öngördüğü sınır koşulları sağlamadığı durumlarda,ilgili standart ve yönetmeliklerde öngörülen tahkik ve/veya testler yapılarak ve/veya yaptırılarak sonucu raporlanır.
 • Beton santrali, prefabrik yapı elemanları üretim tesisi, çelik yapı atölyesi vb. şantiye dışı üretim tesisleri hem yeterlilik açısından hem de buralarda yapılan üretimlerin projeye uygunluğu açısından denetlenerek raporlanır.
 • Dolgularda malzeme seçimi serme, sulama, sıkıştırma işlemleri kontrol edilir ve gerekli durumlarda bu kontrol işlemi yapılacak testler ile desteklenir.
 • Su yalıtımı malzemelerinin uygunluğu, uygulamanın doğru yapılması ve uygulama sonrası korunması denetlenir.
 • Kazıların kazı planlarına uygun olarak yapılması, şev eğimleri ve şev stabilitesi, gerekiyorsa iksa yapımı denetlenir.
 • Yer altı suyu drenaj sisteminin projelerine göre granüler filtre malzemesi ve/veya dren boruları ile geotekstil kullanılarak yapılması denetlenir.
 • Çelik konstrüksiyon imalatlarında kesme, delme, çatma, kaynak, montaj vb. işlemler üretim tesisi ve şantiyede denetlenir.
 • Çelik yapı imalatındaki yapısal kaynakların sertifikalı elemanlarca yapılması sağlanır.
 • Kaynak testlerinin çelik yapı müteahhidince yaptırılması sağlanır.
 • Yapı duvarları ve iç bölmeleri ve bunlara ait ısı ve ses izolasyonları projelerine ve yapım tekniklerine göre denetlenir.
 • Kaba ve ince sıva işleri ile iç ve dış boya ve kaplamaların doğru malzeme ile, doğru şekilde ve yeterli kalitede yapılması denetlenir.
 • Kapı ve pencere montajları, vitrifiye elemanların montajı, seramik ve fayans uygulamalarında malzeme ölçü ve kalite unsurları denetlenir.
 • Bacalar, havalıklar, çatı kaplaması, çatı ısı ve ses yalıtımı ile merdivenlerde özel ve genel teknik şartname, detay proje ve teknik usullere uygunluk denetlenir.

Yapı Laboratuvar Hizmetleri

Tanıtım:
Su ile temasında sertleşen ve etrafındaki maddeleri birbirine yapıştırma olanağına sahip maddelere ‘Hidrolik Bağlayıcı’ adı verilmektedir.

Çimento da su ile reaksiyona girerek sertleşen hidrolik bir bağlayıcıdır. Su ve agrega ile birlikte betonu oluşturan en temel malzemelerden birisidir.

Çimento Çeşitleri ve standartlar

Genel çimentoların tip ve özelliklerinin belirlendiği standart TS EN 197-1, Çimentoların uygunluk değerlendirmesi için TS EN 197-2 , Çimentoların deney metotlarını kapsayan TS EN 196 serisidir. (

TS EN 197-1 11.03.2002 Çimento – Bölüm 1: Genel Çimentolar- Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri

TS EN 197-2 12.02.2002 Çimento – Bölüm 2 : Uygunluk Değerlendirmesi

TS EN 196-1 11.03.2002 Çimento Deney Metotları- Bölüm 1 : Dayanım

TS EN 196-2 11.03.2002 Çimento Deney Metotları- Bölüm 2 : Çimentonun Kimyasal Analizi

TS EN 196-3 11.03.2002 Çimento Deney Metotları- Bölüm 3 : Priz Süresi ve Hacim Genleşme Tayini

TS EN 196-5 11.03.2002 Çimento Deney Metotları- Puzolanik Çimentolarda Puzolanik Özellik Tayini

TS EN 196-6 07.03.2000 Çimento Deney Metotları-Bölüm 6 : İncelik Tayini

TS 23 EN 196-7 22.02.2000 Çimento Deney Metotları- Bölüm 7 : Çimentodan Numune Alma ve Hazırlama Metotları

TS EN 196-21 11.03.2002 Çimento Deney Metotları- Çimentoda Klorür Karbon Dioksit ve Alkali Muhtevası Tayini

EN 197 – 1’de 27 farklı çimento ve bileşenleri tariflenmiştir (Bkz. T2) Bunların dışında özel çimentolar da mevcuttur.

TS 10157 Sülfatlara Dayanıklı Çimento, TS 21 Beyaz Portland Çimentosu ve TS 22 Harç Çimentosu EN 197-1 kapsamında değildir.

1.3. EN 197 – 1 Kapsamı

Bu standart, 27 farklı çimentonun ve bileşenlerinin tarifini ve özelliklerini kapsar. Her çimentonun tarifini, 6 dayanım sınıfının bulunduğu aralık içinde, o çimentonun üretimi içinde, o çimentonun üretimi için bileşenlerin katılma oranını ihtiva eder, aynı zamanda 27 farklı çimentonun ve dayanım sınıflarının gerekli mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirtir ve bu gereklere uygunluğunu değerlendirmek için uygunluk kriterleri ve ilgili kuralları tarif eder. Dayanıklılık için gerekli olan özellikler de verilmiştir.

Yeni Yapılarda Proje Denetimi

MİMARİ PROJE

Mimari projeler, tasarım ve betonarme projeye uygunluk bakımından imar yasası, 4708 sayılı yapı denetimi yasası, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı usul ve esaslarına göre, proje ve yapı denetçilerimiz tarafından kontrol edilir.

 
 • JEOTEKNİK RAPOR

  Jeoloji ve jeofizik mühendislerince yapılan zemin etüdleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Zemin ve Temel Etüdü Raporlarının Hazırlanmasına dair Esaslara Genelgesine uygunluk açısından kontrol edilir. Rapordaki sınır değerleri temel ve dinamik hesapta dikkate alınır.

 • BETONARME PROJE

  Sıhhi tesisat, ısı yalıtım, kalorifer, doğalgaz, tesisat projeleri teknik şartnamelere, standartlara, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı usul ve esaslarına göre yapı denetçisi elektrik ve makine mühendislerimizce kontrol edilir. Gerekli görülen durumlarda proje müellifi ile bağlantı kurularak düzeltme yapılması önerilir.

 • YAPI DENETİMİ

  Mimari, İnşaat, Makine Tesisatı, Elektrik tesisatı projelerine uygunluk, her imalat aşamasında kontrol edilir. Özellikle inşaatın arsaya doğru aplike edilmesi, kalıp ve demir işçiliklerinin projeye uygunluğu, betonun döküm aşamasının takibi, beton dökümü sonrası, beton sulama, kalıp sökme işleri, taşıyıcı ve bölme duvarı elemanları projesine göre uygulanması sağlanır, malzeme testlerinin ilgili laboratuarda yaptırılması koordine edilir.

 • PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER

  • Zemin Etüdü Raporunun Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 28.06.1993 tarih ve 393 sayılı genelgesiyle uygulanmaya konulan”Zemin ve Temel Etüdü Raporunun hazırlanmasına ilişkin esaslar”a uygun olup olmadığı belirlenir.

  Mimari proje ve hesaplar incelenerek,yapının ilgili imar planı ile imar,yangın,sığınak vb. yönetmeliklere uygun tasarlanıp tasarlanmadığı belirlenerek raporlanır.

  Statik proje ve hesaplar incelenerek, yapının başta ABYYHY’97 olmak üzere taşıyıcı sistemine göre TS500,TS648,TS561,TS9964 vb. yönetmelik ve standartlara uygun tasarlanıp tasarlanmadığı belirlenerek raporlanır.

  Mekanik tesisat proje ve hesapları incelenerek, yapının yangın,ısı yalıtımı vb. yönetmelik ve standartlara uygun tasarlanıp tasarlanmadığı belirlenerek raporlanır.

  Elektrik tesisatı proje ve hesapları incelenerek, yapının elektrik iç tesisleri, topraklama,yıldırımdan korunma vb. yönetmelik ve standartlara uygun tasarlanıp tasarlanmadığı belirlenerek raporlanır.

  Zemin Etüdü raporu ile bütün disiplinlere ait proje ve hesaplar yukarıda özetlendiği şekilde incelenip raporlandıktan sonra, proje müelliflerinden belirlenen eksik ve/veya hatalı kısımların tamamlanması ve/veya düzeltilmesi istenir. Proje müelliflerince yapılan tamamlanma ve/veya düzeltme sonrası projeler onaylanarak,sorumlulukları proje müellifleriyle paylaşılır.

  Yapı ruhsatı alınması konusunda yapı denetim firmalarınca hazırlanması gereken bütün evrakı noksansız olarak hazırlayarak ilgili idaresine iletir.